Özel Eğitim

Kırmızı Kalem Özel Eğitim Merkezi

Merkezimizde uzman özel eğitimcilerimiz tarafından aşağıda sıralanan ilkeler ışığında bireysel ve grup özel eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

 

BİREYSEL EĞİTİM 


Bireysel eğitim; özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin; zihinsel, işitsel, görsel, fiziksel, motor , dil ve konuşma ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için yapılan bire bir eğitimi ifade eder. Başka bir ifadeyle bireysel eğitim, bir çocuğa bir uzman tarafından verilen birebir eğitim şeklidir.
Bireysel eğitim çoğunluktan farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.
Yetersizliği olan birey için hazırlanmış rehabilitasyon ve eğitim planı doğrultusunda uzman bir mesleki personel ile birebir yapılan ve bireyin tüm gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklendiği en az 45 dakikalık çalışmadır.


Bireysel Eğitim Nasıl Uygulanır?


Bireysel eğitim, alanında uzman eğitimciler tarafından özel olarak materyaller ile donatılmış sınıflarda uygulanır. Yetersizliği olan birey ve eğitimci birebir olarak eğitimi sürdürür. Her öğrenci haftalara ikişer ikişer bölünmüş şekilde aylık toplam sekiz seans olarak ders alır.
Özel eğitim gerektiren birey; çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.Öğrencilere bireysel eğitim süresince Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından belirlenmiş modüllere yönelik kazanımlar kazandırılmaya çalışılır.Bireysel eğitimde öğrencinin belirlenen kazanımları bağımsız olarak gerçekleştirebilmesi ve yeterlilik düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.
Bireysel eğitim başlangıcında öğrencinin kaba değerlendirmesi yapılır. Elde edilen bulgulara göre çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar planlanır. Yıllık amaçlar,kısa dönemli hedefler ve aylık bireyselleştirilmiş eğitim programları belirlenerek çalışmaya devam edilir. Çalışmalar aylık gözlem ve süreç raporları ile kayıt altına alınır.
Her çocuk bireysel özelliklerine göre eğitime alınır.
Bireysel eğitimdeki amaç:
*Öz bakım becerilerini geliştirmek,
*Bağımsızlığını ve öz güvenini desteklemek,
*Eğitim yeterliliklerini artırmak
*İletişim becerilerini ve sosyal gelişimini desteklemektir.

 

GRUP EĞİTİMİ

Çocuğun  fiziksel ve zihinsel gelişimi çevrenin uyarıcı niteliği ile sıkı ilişki içindedir.  Aile ortamında annesiyle ve ailesindeki diğer bireylerle sıkı duygusal sosyal etkileşim içinde  bulunan çocuk,belli bir zaman sonra yaşıtlarıyla bir araya gelme oyun grubuna katılma ihtiyacı duyar .Giderek artan bir sosyalleşme eğilimi ve oyuncaktan çok arkadaş ve grup etkinliklerine yöneliş gözlemlenir.

 

Grup   eğitimi   ailenin   sunduğu    sınırlı  olanakları zenginleştiren,    çocuklara  gerek   fizik,   gerekse   zihinsel   ve   sosyal    gelişimleri    açısından   daha   yeterli   bir   ortam   sunan   eğitsel   ve   sosyal   bir   etkinliktir. Öğrencilere   yaşamları    boyunca    gerekli    olan    öz bakım   becerilerini,    birtakım    sosyal    becerileri    kazandıran   ve    öğreten   bu   etkinlik,   çocuklarda   uygun    davranışlar    geliştirme    açısından   da    büyük     önem   taşır. 

Grup    eğitiminin   sosyal, zihinsel    ve   dil  gelişimi   alanlarında    olumlu    etkilerinin   olduğu da yapılan çalışmalarla kendini göstermektedir.

 

Grup Eğitiminin Sosyal Gelişim Üzerindeki Etkileri:


 Grup    eğitimi   esnasında    çocuğun   olumlu     davranışları    geliştirilir,  yenileri   kazandırılır,   bazı   olumsuz   tavır  ve davranışları  ise    çeşitli   eğitsel   yöntemlerle   söndürülmeye çalışılır. 

 Grup    eğitiminin;    çocuğun   özgüvenini   ve   merak     duygusunu    artıran,  çevreye   daha   dönük   olmasını   sağlayan,  bağımsızlık   duygusunu   ve   liderlik   fikrini  geliştirici    olması    gibi    faydaları    vardır. Bu    bağlamda    sosyal   ilişkileri   olumlu   gelişen   çocuklarda    paylaşma   ve   birlikte   çalışma   eğilimi   gözlemlenir. Kendisinden büyük veya küçük olan     bireylerle   olumlu   ilişkiler    kurar. Diğer   yaşıtlarına    göre  iyi    alışkanlıklar    ve  davranışlar    kazanır. Hırçın davranışlarında azalma veya yok olma gözlemlenir. 

 Grup   eğitimi   etkinlikleri,   çocuğun      kendine    yetmesini  ve   yönetmesini   sağlayacak    yaşantılarla    zenginleştirilmelidir. Saygılı   bir   yaklaşım   içinde,   çocuğun,   bireysel   ihtiyaçlarını   kendi    kendine   karşılamasına  olanak   tanınmalı; ona,   grup   içi   etkinlik   ve   oyunlarda,   seçme,   katılma  istekleri   doğrultusunda    hareket    etme   özgürlüğü    verilmelidir. Çocuk   yardım    istemedikçe, ona   yardım   etmekte    acele   edilmemeli, her  yardım    isteğinde,    öğretmen yardımda bulunmamalı ve sonuçlarını gözlemlemelidir. Çocuk   içinde    bulunduğu     toplum    yaşamının   kurallarını    çerçevesinde,   başkalarının   özgürlüğünü   zedelemeden,  bağımsız   yaşamayı,   arkadaş    grupları    içinde    kolaylıkla    öğrenir. Bağımsızlık    çabalarında  çocuklar için  sevgi    önemlidir,   güven   verir. Ancak   bu   sevgi, abartılarak çocukları olumsuz davranışlara yöneltmemelidir. 

Günlük    yaşam   içinde,   çevreye   uyumu   kolaylaştırıcı   temel    alışkanlıklar,   grup   eğitimi   etkinliklerinde    pekiştirilmelidir .Kendini     ve    çevresini    temiz   tutma;     bu    konuda    başkalarıyla    yardımlaşma;  hastalıklardan   korunma;   oyun   araçlarını   ve   el   becerileriyle    ilgili   malzemeleri   kullandıktan   sonra   yerine   koyma;   günlük   programa    uyma   vb.   alışkanlıklar,   öğretmenin   ödüllendirme-pekiştirme   mekanizmasını   yerinde   kullanımıyla   oluşturulur. Oluşturulmuş bu davranışlar evde  birlikte yaşadığı bireylerle işbirliği çerçevesinde süsrdürülmeli.

 

Grup Eğitiminin Dil Gelişimi Üzerindeki Etkileri:

 Grup   eğitimi   etkinlikleri   içinde   konuşmayı   uyarıcı   rol   oynayanlar;  açık   hava   oyunları,  çeşitli   resimlerin   anlatılması, okunan hikaye ve masallar hakkında sorular sorulması  gibi   etkinliklerdir. Evcilik   oyunu, müzik köşesi, bloklar, renkli   kalem   ve  oyun   hamuru   ile   yapılan   çalışmalar,  resim   yapma,  makasla   kesme    gibi    etkinlikler   de   dil   gelişimini   etkileyen    faaliyetlerdir. 

Düzenlenen    öğretim   yaşantıları, çocuğun   kullandığı   ve  anladığı   kelime   hazinesini     zenginleştirici   olmalıdır. Dilini   doğru   kullanma   işleminde,   doğrulama-pekiştirme    yöntemi   kullanılmalı,   çocuğa     sık   konuşma,    düşüncelerini   açıklama   olanakları   sağlanmalıdır. Öğretmen   konuşmasında,    kelimeleri   doğru   ve   tam   olarak   kullanmalı;   çocuğun   dil   gelişiminde   iyi    örneklerle   karşılaşmasının   önemini    bilinçli   olarak yerine getirmeli. 


Grup Eğitiminin  Zihinsel Gelişim Üzerindeki Etkileri:

 Çocuğun   zihin   gelişimi   ister   evde,   ister   okulda    olsun;   onun    çevresinin    uyarıcı    zenginliği    ölçüsünde    gerçekleşecektir. Grup    eğitiminin,    özellikle,    çevresinde   fazla   uyarıcı    zenginliği   bulunmayan    çocukların   zihinsel     gelişimleri   üzerinde   olumlu   etkileri   vardır.Sınıf    ortamı,aile   ortamından   daha   uyarıcı,   çocukların   ilgi   ve   öğrenme   güdülerini   daha   koruyucu  olduğu,sağlıklı   ve  dengeli    bir   yaşam   düzeyini   sağladığı   ölçüde  çocukların    zihinsel   gelişimlerini   olumlu    yönde   etkileyecektir. 

Grup   eğitiminin   yapıldığı    sınıfın  fiziki   özellikleri,   grup   eğitimi   esnasında   yapılan   etkinlikler   ve    öğretmenin   tutumu  da   grup   eğitiminin    verimini   etkileyecek   unsurlardır. Grup   eğitimi    yapılan   bir   sınıfın   eğitim   yapılan   grubun   özelliklerine   uygun   olmalı,  ısı   ve   ışık   yeterli   düzeyde    olmalıdır. Grubun    öğretmeni   ise   yeterli   bilgi   ve   donanıma   sahip  olmalı,  çocuklarına   gerekli   ilgi,   sevgi,  hoşgörü    ve   sabrı   gösterebilmelidir. 

Gün   boyu   birbirini   izleyen   olaylar   dizisi    ve  etkinliklerde,çocuğun    soru   sorma,    bilgileri    toplama,tartışma,   organize    etme   ve   genelleme   becerilerini    pekiştirici   bir   tutum   içinde   hareket   edilmelidir.Çocuğun,   gelecekteki   akademik   başarısının   sağlam   temelleri,  ancak,  bu   tür   yaşantılarla     atılabilir. 

Programlarda,  nesnel   dünyanın   sınıflandırmasını   kolaylaştırıcı;  renk,   sayı,   az-çok,    küçük-büyük,    uzak-yakın,  uzun-kısa   vb.   kavramların    temelini   oluşturucu   etkinliklere,   uygun   araçlar   geliştirilerek,   yer   verilmelidir.Duyuların   etkin   kullanımı,  dikkat   süresinin  uzatılması  ve  doğru   algılama   üzerinde   önemle   durulmalıdır.Etkinliklerde,  gözden   kaçan,   fakat   sonucu   etkileyici   ipuçlarına     dikkat   çekilerek,   akıl   yürütme   işleminde   gerekli  rehberlik    yapılmalıdır.Bu   rehberlik,    sonucun    ya  da   çözümün,   çocuk  tarafından   keşfedilmesini   sağlayacak   bir   duyarlılıkla     yönetilmelidir.

 

Grup Eğitiminde En Fazla Öğrenci Sayısı

 

Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her öğrenci için uygun görülmüş olan Özel Eğitim Programı kapsamında grup eğitiminde yer alması uygun görülen en fazla öğrenci sayısı da belirlenmiştir.

Özel Eğitim Rehabilitasyon uygulamaları Program Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan grup eğitim programı, uzman meslek elemanı tarafından uygulanır. Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır.

Tüm grupların birbirleriyle benzeşen yanları olduğu gibi, ayrılan yanları da vardır. Bazı gruplar, amaç, içerik ve öğrenme stratejileri ile öğrenci düzeyleri açısından kendi içerisinde basamaklandırılarak seviyelere ayrılmıştır;

Merkezimizde grup eğitimi programına alınacak öğrenciler yaşlarına, gelişimsel ihtiyaçlarına ve eğitimsel düzeylerine göre belirlenir. Grup eğitiminde grubun adı ve amaçlarına yönelik uygulamalar asıl olup, gruptaki her bir öğrencinin gruptan ne kazanacağı ve gruba ne kazandıracağı öngörülerek program oluşturulur. Grup eğitiminin programında gruba yönelik hedefler ve bireye yönelik hedefler ayrı ayrı belirlenir. Grup eğitiminin hedef davranışları, her bir çocuk için tek tek değerlendirilir.

Bazı öğrenciler kendi grubunun dışında belirlenmiş bir amaç için veya bir problemin çözümü için düzeyinin altında ve üstünde grup eğitim programlarına geçici olarak alınabilirler. Yine bazı çocuklar için ilişki, paylaşma, kendini kontrol etme, uyum ve davranış problemlerini kontrol etme amaçlı grup eğitimi, drama veya terapi tekniklerinin kullanıldığı programlar oluşturulur.

Grup Eğitiminin Öğrenciye Kazadırdığı Beceriler:

 

 • Kendini daha rahat ifade edebilmesi
 • Özgüvenin gelişmesi
 • Rol alma, taklitle öğrenme, oyunla etkin öğrenme
 • Yaratıcılığının ve hayal gücünün gelişmesi
 • Başkalarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesi
 • Dil ve konuşma becerilerinin gelişmesi
 • Beden dilini daha iyi kullanması
 • Motor ve özbakım becerilerinin gelişmesi
 • Bilişsel becerilerinin gelişmesi
 • Empati becerilerinin gelişmesi
 • Toplumsal uyum ve kurallara uyma, anlama
 • Disiplin
 • Kontrol duygusunun gelişmesi
 • Dikkat süresinin uzatılması
 • Paylaşma, işbirliği, yardımlaşma becerilerinin gelişmesi
 • Sorumluluk alma becerilerinin gelişmesi
 • Sıra alma ve bekleme becerilerinin gelişmesi
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • Karar verme becerilerinin gelişmesi
 • Dinleme becerilerinin gelişmesi